Ban hành kế hoạch số 1330/KH-SVHTTDL của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai

20/07/2022 80 0

Vừa qua, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai đã Ban hành kế hoạch số 1330/KH-SVHTTDL về việc thực hiện kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TU ngày 30/12/2021 của Ban Cháp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển Du lịch thành ngành kinh tế quan trọng.

Kế hoạch cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của  kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TU ngày 30/12/2021 của Ban Cháp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển Du lịch thành ngành kinh tế quan trọng. Phấn đấu đón 4,2 triệu lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt 840.000 lượt, thời gian lưu trú đạt 1,6 ngày trở lên, 110.000 lượt khách quốc tế (tăng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 39% năm. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 3.400 tỷ (tăng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 đạt 57,7%/năm.
Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghề, bồi dưỡng kiến thức cho 100% người lao động làm việc tại các cơ sở du lịch và cán bộ quản lý nhà nước về du lịch. Giải quyết việc làm cho 6.000 lao động trực tiếp và 10.000 lao động gián tiếp.

Đến năm 2030, phấn đấu đón được 9 triệu lượt khách, trong đó  trong đó khách lưu trú đạt 1.700.000 lượt, thời gian lưu trú trung bình của khách đạt 1,85bngày trở lên, 210.000 lượt khách quốc tế (tăng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 15,2% năm. Doanh thu dịch vụ du lịch đạt 10.000 tỷ (tăng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt 22,8%/năm.

Với vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên du lịch phong phú, các dự án đầu tư được chú trọng, Đồng Nai phấn đấu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng. Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và có khả năng đóng góp lớn vào phát triển kinh tế, tạo nhiều việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển. Có thể nói, dư địa cho phát triển du lịch của Đồng Nai còn lớn. 

Thanh Xuân

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu