Việt Nam trúng cử vào Ủy ban liên chính phủ Công ước của UNESCO

10/06/2021 30 0

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, sáng tạo – văn hóa bên cạnh là tài sản, giá trị đại diện của mỗi quốc gia, còn là những giá trị mang tầm vóc nhân loại. Công ước UNESCO về Bảo vệ và thúc đẩy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa được thông qua vào ngày 20/10/2005. đã trở thành bệ phóng để thúc đẩy sáng tạo và phát triển văn hóa. 

Bên cạnh cơ hội quảng bá bản sắc văn hóa của các dân tộc, toàn cầu hóa đem đến tác động tiêu cực đối với những giá trị truyền thống cũng như làm gia tăng tính ngoại lai trong hoạt động và dịch vụ văn hóa. Công ước 2005 đã trở thành cảm hứng và cơ sở pháp lý để ban hành quy định pháp luật, chính sách nhằm bảo vệ và phát huy sự Đa dạng trong biểu thị văn hóa.

Việt Nam là một trong những nước nỗ lực tham vào quá trình soạn thảo và sớm phê chuẩn Công ước. Đặc biệt, sau khi phê chuẩn công ước, Việt Nam trúng cử và đảm nhiệm thành công vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ và Phó Chủ tịch Đại hội đồng Công ước UNESCO nhiệm kỳ (2011-2015). Việt Nam cũng được đánh giá là thành viên có trách nhiệm của UNESCO và có đóng góp thiết thực trong công việc của tổ chức.
Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp nổi bật vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ và phát huy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa. Việt Nam và Bangladesh  là hai đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương vừa trúng cử vào Ủy ban liên Chính phủ Công ước bảo vệ và thúc đẩy sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa (Công ước 2005) nhiệm kỳ 2021-2025.

Với những giá trị văn hóa truyền thống sẵn có và tinh thần sẵn sàng hội nhập tiếp thu giá trị tinh hoa nhân loại, Công ước 2005 là tiền đề vững chắc để bảo vệ và phát triển các sản phẩm văn hóa của Việt Nam. Những điều đặt ra trong Công ước không còn là những quy định, cơ sở pháp lý mà còn gần gũi với trách nhiệm của mỗi người với tâm huyết và tài năng sáng tạo giá trị nghệ thuật chân chính, với những giá trị văn hóa tốt đẹp truyền thống lâu đời.

Nguyễn Yến

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu