Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP

03/08/2023 1945 0

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định 1746/QĐ-BVHTTDL ngày 06/7/2023 về việc Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững.

Theo đó, nhiệm vụ do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện bao gồm: Phổ biến, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 82; Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, bền vững; Tiếp tục tạo thuận lợi thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; Tăng cường thu hút đầu tư phát triển du lịch có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các khu du lịch quốc gia; Phát triển sản phẩm và truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch; Hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch; Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; Đẩy nhanh thực hiện chuyển đổi số, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du lịch.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng đặt ra nhiệm vụ do Bộ VHTTDL phối hợp thực hiện phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Giao Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL tổ chức triển khai Kế hoạch; chủ động đôn đốc các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 82. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giaophối hợp với Cục Du lịch Quốc Gia Việt Nam triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Các Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các đơn vị liên quan thuộc bộ trong việc triển khai Kế hoạch này trên địa bàn.

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu việc triển khai Kế hoạch phải quyết liệt, chủ động, thực chất, chất lượng và hiệu quả. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai. Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch, các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng phương án thực hiện, đề xuất bố trí ngân sách và huy động các nguồn lực cần thiết triển khai nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

DH

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu