Tuyên truyền kế hoạch 8554/KH-UBND – Xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện

12/10/2021 426 0

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch 8554/KH-UBND ngày 22/7/2021 về việc Truyền bá rộng rãi những giá trị mới của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tập trung xây dựng con người Đồng Nai phát triển toàn diện.

Kế hoạch truyền bá rộng rãi những giá trị mới của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy bản sắc, văn hóa dân tộc, chú trọng công tác giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ, nhất là học sinh, sinh viên về bản lĩnh chính trị, văn hóa của con người Việt Nam. Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, làm cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thấm nhuần truyền thống văn hóa, lịch sử cách mạng của dân tộc.

Được biết, Kế hoạch có 7 nội dung được thực hiện gồm: Đẩy mạnh việc bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách; tích cực tuyên truyền, xây dựng và phát huy lối sống “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”; tăng cường giáo dục nghệ thuật, nâng cao năng lực cảm thụ thẩm mỹ cho nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh và phát triển toàn diện, đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm văn hóa có giá trị. Bên cạnh đó, xây dựng và nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao cho công nhân, người lao động tỉnh nhà; đồng thời tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn học, nghệ thuật…

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị triển khai thực hiện đạt kết quả và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Thanh Xuân

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu